Crowfoot nước


Trong Bài ViếT Này:

vị trí

Nắng, bóng râm, giàu chất dinh dưỡng. Độ sâu nước: từ 30 cm.

tăng trưởng

Chủ yếu là nhà máy dưới nước.

Bơi lá hình thận và thùy, lá dưới nước được chia nhỏ.

dùng

Các nhà sản xuất oxy quan trọng.

hoa

trắng; V-IX.

chiều cao

Dưới nước: 15-250 cm, hoa chỉ nhô ra khỏi nước.

loại

- R... aquatilis (Vẹt nước, VI-IX)
- R. circinatus (Lan truyền bơ, không có lá nổi, chỉ có lá dưới nước, V-VIII)
- R. lingua (Cây mao lương lớn hoặc mao lưỡi, thân dựng thẳng, mạnh mẽ và rỗng, 60-150 cm, hoa màu vàng, V-VIII)

chăm sóc

Không cần chăm sóc đặc biệt.

phổ biến vũ khí

phân công

Video Board: A View of Bow Lake Green and Crowfoot Mountain, Banff National Park, Canada!.

© 2019 VI.Garden-Landscape.com. TấT Cả QuyềN ĐượC BảO Lưu. Khi Sao Chép Các VậT LiệU - ĐườNg TruyềN NgượC ĐượC Yêu CầU | Sơ Đồ Trang Web