Loại cỏ thi


Trong Bài ViếT Này:

vị trí

Nắng. Độ sâu nước: tối thiểu 50 cm.

tăng trưởng

Cây dưới nước, hoa nhô ra đến 15 cm từ mặt nước.

Sắp xếp trong whorls, tinh tế.

dùng

Thực vật góp phần quan trọng trong việc giữ nước sạch.

hoa

Màu hồng, không dễ thấy, VI-VIII.

chiều cao

Tùy thuộc vào độ sâu nước: 20-200 cm.

loại

- M. aquaticum (Lông Parrot)
- M. spicatum (Eäriges nghìn tờ)
- M. verticillatum (Whorled lá)

chăm sóc

Cây mỏng nếu chúng lây lan quá nhiều.

phổ biến vũ khí

Tách các mảnh ổ đĩa, cột chúng vào một viên sỏi và neo chúng vào đáy ao.

Video Board: Sửa Chữa iPhone 7 Plus Mất Hiển Thị Màn Hình- Hư IC Hiển Thị Trên Mainboard.

© 2019 VI.Garden-Landscape.com. TấT Cả QuyềN ĐượC BảO Lưu. Khi Sao Chép Các VậT LiệU - ĐườNg TruyềN NgượC ĐượC Yêu CầU | Sơ Đồ Trang Web